Privacy Verklaring – natuurlijkonline.com
De inhoud van deze site is door Natuurlijk Online met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Natuurlijk Online kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Disclaimer

Copyright
De website www.natuurlijkonline.com, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Online.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Natuurlijk Online. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Natuurlijk Online is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Natuurlijk Online met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Natuurlijk Online kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Natuurlijk Online gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Natuurlijk Online aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Natuurlijk Online op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Natuurlijk Online te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Natuurlijk Online niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Natuurlijk Online aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
Natuurlijk Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Verklaring voor bezoekers van natuurlijkonline.com
De website www.natuurlijkonline.com wordt beheerd door Natuurlijk Online. Deze Privacy verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Natuurlijk Online gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Natuurlijk Online uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Natuurlijk Online beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Natuurlijk Online verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Natuurlijk Online en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en

3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

4. Natuurlijkonline.com maakt gebruik van een Pixel. Het doel hiervan is retargeting en de grondslag is een commercieel belang. Facebook plaatst hiermee First Party (in plaats van Third Party) cookies. Facebook verzameld doelgroepstatistieken door middel van een cookie en met deze gegevens kan Natuurlijk Online gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd doorgegeven. De data wordt naar Facebook verzonden zolang er sprake is van deze First Party relatie.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op http://natuurlijkonline.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De Facebook Pixel is een vorm van een tracking cookie. Natuurlijk Online maakt gebruik van cookies door het plaatsen van een Facebook Pixel en dit is een First Party cookie.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Privacy Statement Natuurlijk Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. http://natuurlijkonline.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door http://natuurlijkonline.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.